DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Syýahat biziň
     bilen başlanýar!

Ýerli we halkara ýük gatnawlaryny online görnüşde resmileşdirmek

Şahsy otag arkaly ýük iberijilere ýük gatnawy üçin ýüzlenmeleri ibermek, hasaplaşyklary amala aşyrmak, wagonlary saýlamak we ýükleri yzarlamak mümkin.

Täze VIP Wagonlar!

Raýatlarymyza hödürleýän hyzmatlarymyzyň has hem hilini gowylandyrmak maksady bilen, fewral aýynyň 01-dan VIP Küpe görnüşli wagonlaryň ýola goýulandygyny buýsançly habar berýäris!
 • Ýolagçylykda agşamlyk nahary

 • Ýokary hilli ak ýapynja

 • Islegiňize görä çaý we kofe

 • Güýmenjeler üçin Media Wi-Fi

VIP görnüşdäki hyzmatlar bilen has giňişleýin şu ýerden tanyşyp bilersiňiz.

5:30 Wideo Tanyşdyryş

Hyzmatlardan peýdalanmak üçin onlaýn gollanmalar

Berýän hyzmatlarymyzdan peýdalanmagyň şertleri, düzgünleri we usullary hakyndaky wideo gollanma aşakdaky düwmelere basmak arkaly ýüzlenip bilersiňiz.

 • Online görnüşde demir ýol bonus kartyňyzyň hasabyny bilmek

  Giňişleýin
 • Mobile programmalaryny peýdalanmak boýunça gollanma

  Görmek
 • Ýolagçy biletlerini onlaýn usulda satyn almak boýunça gollanma kitapçasy

  Ýükle

SIZIŇ ELEKTRON BILEDIŇIZ!

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasyndan elektron biletleri onlaýyn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy. Bu täze aýratynlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerine syýahat edýän ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdyr.
x

Türkmeniň ýüpek ýoly

Ýollaryň ýagşysy - halkyň ýoludyr, halkyň ýoly - hakyň ýoludyr!

Ýükle