Biz barada

“Demirýolçy” ÝGPJ-niň esaslandyryjysy bolup Türkmenistanyň demir ýol ulaglar ministrligi çykyş edýär. Jemgyýet logistik ugry ösdürmegiň çäklerinde 2014-nji ýylyň 13-nji fewralynda döredildi.

“Demirýolçy” ÝGPJ-niň demir ýol arkaly ýük daşamak bilen bagly hyzmatlaryň giň spektrini amala aşyrýar we Türkmenistanyň çäginde onuň ençeme wekilçilikleri ýerleşýär.

Hyzmatlarymyz
"Demirýolçy" ÝGPJ - Türkmenistanyň, GDA döwletleriniň we Eýranyň çäginden demir ýol ulaglar arkaly daşalýan ýükleriň ekspeditorçylyk hyzmatyny ýerine ýetirýärler.
Biziň kompaniýamyz Türkmenistanyň demir ýol ulaglar ministrliginiň golçur ekspeditor kompaniýasy bolup, amatly bahalary we ýokary hilli hyzmatlary üpjün edýär.
Biziň hünärmenlerimiz eksport - import etmek üçin maslahatlary we gerekli maglumatlar bilen üpjün edip müşderileriň ýüzlenmesini kanagatlandyrar.
Biziň kompaniýamyz ekspeditor kompaniýalar bilen iki taraplarýyn bähbitli ysnyşykly işler alyp barýar.
Biziň hünärmenlerimiz ýük ugratmak üçin gysga wagtyň içinde kanagatlandyryjy maglumatlar bilen üpjün edip we gerek bolup bilen resminamalary taýýar ederler.
Partners
Biziň salgymyz